Zaļais iepirkums ir publiskā sektora politika, kas veicina videi draudzīgu produktu un pakalpojumu iegādi, un kas palīdz īstenot Eiropas zaļā kursa mērķus. Tas ir veids, kā īstenot pozitīvas pārmaiņas un mudina komersantus veikt uzņēmējdarbību videi draudzīgāk un stimulē pašvaldības izvēlēties atbildīgākus sadarbības partnerus.

Zaļais iepirkums var ietvert dažādus aspektus, piemēram:

  • energoefektivitāti
  • atjaunojamo energoresursu izmantošanu,
  • dzīves cikla analīzi,
  • atkritumu apsaimniekošanu un citus vides jautājumus.

Līdz pērnā gada beigām zaļā publiskā iepirkuma piemērošana būvdarbiem bija brīvprātīga, bet no šā gada 1. janvāra stājās spēkā jaunās obligātās prasības, kas piemērojamas 3.

grupas ēkām. 3.grupas ēkas ir, piemēram, publiskas ēkas, kuras lielākas par 1000 m2, rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas ēkas ar kopējo platību lielāku par 2000 m2; ēkas, kurām ir vairāk nekā seši virszemes stāvi u.c. ēkas, kuras minētas MK Nr. 500 1.pielikumā.

Būvniecības nozare ir būtiska Latvijas tautsaimniecības daļa un attiecīgi saražo lielu daļu no siltumnīcas gāzu emisijām, līdz pat 30% no kopēji radītajām siltumnīcas gāzēm, līdz ar to atstāj būtisku ietekmi uz vidi. Tāpēc ilgstspējīgas būvniecības attīstības modelis ir veids kā radīt kvalitatīvu dzīves vidi esošajām un nākamajām paaudzēm.

Projektā NonHazCity3 partneri Baltijas jūras reģionā cenšas panākt bīstamo vielu samazinājumu būvniecībā, tādējādi atbalstot un popularizējot arī zaļā iepirkuma pieeju publiskajos iepirkumos.